Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
popular
/'pɔpjulə/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) nhân dân, của nhân dân, do nhân dân
  • a popular insurection
   cuộc khởi nghĩa của nhân dân
 • bình dân
  • the popular front
   mặt trận bình dân
 • có tính chất đại chúng, hợp với nhân dân, hợp với trình độ nhân dân, phổ cập
  • popular language
   ngôn ngữ đại chúng
  • popular sciene
   khoa học phổ cập
  • at popular prices
   với giá rẻ (hợp với túi tiền của nhân dân)
 • được lòng dân, được nhân dân yêu mến, được mọi người ưa thích, phổ biến, nổi tiếng
  • a popular song
   bài hát phổ biến
  • a popular book
   một quyển sách được mọi người ưa thích
  • a popular writer
   nhà văn nổi tiếng, nhà văn được mọi người yêu mến
Related words
Related search result for "popular"
Comments and discussion on the word "popular"