Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pressing
/'presiɳ/
Jump to user comments
tính từ
 • thúc bách, cấp bách, cấp thiết gấp
  • pressing need
   điều cần gấp
 • nài nỉ, nài ép
  • a pressing invitation
   lời mời nài nỉ
Related words
Related search result for "pressing"
Comments and discussion on the word "pressing"