Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pressure
/'preʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • sức ép, áp lực ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), áp suất
  • atmospheric pressure
   áp suất quyển khí
  • low pressure
   áp suất thấp
  • under the pressure of public opinion
   dưới sức ép của dư luận quần chúng
  • to bring pressure to bear upon somebody; to put pressure upon somebody
   (nghĩa bóng) dùng sức ép đối với ai
 • sự đè nặng, sự ép buộc, sự thúc bách; cảnh quẩn bách
  • financial pressure
   tài chính quẩn bách
 • sự vội vã, sự cấp bách, sự gấp, sự khẩn cấp
  • write hastily and under pressure
   viết vội vã trong hoàn cảnh cấp bách; bị ép buộc phải viết vội vã
 • (điện học) ứng suất
IDIOMS
 • high pressure
  • áp suất cao
  • (nghĩa bóng) sự tích cực hết sức; sự hăng hái hết sức, sự khẩn trương hết sức
   • to work at high pressure
    làm việc hết sức tích cực, làm việc hết sức khẩn trương hăng hái
Related search result for "pressure"
Comments and discussion on the word "pressure"