Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
press
/pres/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ép, sự nén, sự bóp, sự ấn
  • a press of the hand
   cái bóp tay
  • to give something a slight press
   bóp nhẹ cái gì, ấn nhẹ cái gì
 • sự đông đúc, sự chen chúc; đám đông chen chúc, đám đông xô lấn
  • to be lost in the press
   bị lạc trong đám đông chen chúc
 • sự thúc ép, sự hối hả, sự tất bật
  • there is a great press of business
   công việc hết sức hối hả tất bật
 • cuộc hỗn chiến, cuộc loạn đả (trong một trận đánh nhau)
 • cái ép; máy ép; máy nén bàn là
  • hydraulic press
   máy ép dùng sức nước
 • máy in ((cũng) orinting press); nhà máy in; thuật in; sự in
  • in the press
   đang in (sách...)
  • to send (go, come) to [the] press
   đưa in, đem in
  • to correct the press
   chữa những lỗi in
  • to sign for press
   ký cho in
 • báo chí
  • freedom of the press
   quyền tự do báo chí
  • to be favourably noticed by the press; to have a good press
   được báo chí ca ngợi
 • tủ đóng vào tường; tủ đứng nhiều ngăn (để quần áo, sách vở...)
 • (hàng hải) sự căng hết
  • press of salt (canvas)
   sự căng hết buồm
ngoại động từ
 • ép, nép, bóp, ấn
  • to press grapes
   ép nho
  • to press juice from (out of) orange
   ép (vắt) cam lấy nước
  • to press the trigger of a gun
   bóp cò súng
  • to press the button
   ấn nút, bấm nút (cho máy chạy, bấm chuông điện...); (nghĩa bóng) khởi đầu, quyết định
  • to press clothes
   là quần áo
 • ép chặt, ghì chặt, siết chặt, ôm chặt, bóp chặt
  • to press someone's hand
   siết chặt tay ai
  • to press someone to one's heart
   ôm chặt ai vào lòng
 • thúc ép, thúc bách, dồn ép
  • to press an attack
   dồn dập tấn công
  • to press the enemy hard
   dồn ép kẻ địch
  • to be hard pressed
   bị thúc ép; bị lâm vào cảnh khó khăn o ép
  • to be pressed with questions
   bị hỏi dồn
 • thúc giục, giục giã, khẩn hoản, nài ép (ai làm gì)
  • to press someone for something
   nài ép ai lấy cái gì
  • to press someone to do something
   thúc giục ai làm cái gì
  • to press a gilf upon someone
   nài ép ai phải nhận món quà tặng
  • to press an opinion upon someone
   ép ai phải theo ý kiến
 • nhấn mạnh
  • to press the question
   nhấn mạnh vào vấn đề
 • đè nặng
  • to press the mind
   đè nặng lên tâm trí
nội động từ
 • ép, bóp, ấn
  • to press on a button
   ấn nút (điện...)
 • xúm xít, túm tụm, chen lấn, quây chặt lấy
  • to press round someone
   xúm xít quanh ai, quây chặt lấy ai
 • thúc giục, thúc ép, thúc bách
  • time presses
   thì giờ thúc bách
  • nothing remains that presses
   không còn có gì thúc bách, không còn lại việc gì phải làm gấp
 • hối hả, vội vã, tất bật
  • to press through a crowd
   hối hả chen lấn qua đám đông
 • (+ on, upon) đè nặng
  • to press upon one's mind
   đè nặng lên tâm trí
IDIOMS
 • to press down
  • ấn xuống, ép xuống, đè xuống
 • to press for
  • thúc giục, thúc bách, đòi hỏi thúc bách
   • to be pressed for money
    túng quẫn
   • to be pressed for time
    thiếu thì giờ, thì giờ eo hẹp
 • to press fowrad
  • hối hả, vội vã
 • to press on
 • to press foward
  • thúc giục, giục giã, thúc gấp
 • to press out
  • ép ra, vắt ra
 • to press up
  • xúm xít lại, túm tụm lại, quây chặt lại
danh từ
 • (sử học) sự bắt lính
ngoại động từ
 • (sử học) bắt (lính); (nghĩa bóng) lấy, tước đoạt
  • to press something into the service of...
   tước đoạt cái gì để dùng cho...
 • trưng dụng (ngựa...)
Related search result for "press"
Comments and discussion on the word "press"