Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
quarter
/'kwɔ:tə/
Jump to user comments
danh từ
 • một phần tư
  • a quarter of a century
   một phần tư thế kỷ
  • for a quarter [of] the price; for quarter the price
   với một phần tư giá
 • mười lăm phút
  • a quarter to ten
   mười giờ kém mười lăm
 • quý (ba tháng); học kỳ ba tháng (trường học)
 • (Mỹ; Ca-na-đa) 25 xu, một phần tư đô la
 • góc "chân" (của con vật đã được phô ra); (số nhiều) góc phần xác (kẻ phản bội) bị phanh thây, hông (người, súc vật)
  • fore quarter
   phần trước
  • hind quarter
   phần sau
  • horse's [hind] quarters
   hông ngựa
 • phương, hướng, phía; nơi, miền; nguồn (tin tức...)
  • from every quarter
   từ khắp bốn phương
  • no help to be looked for in that quarter
   không mong đợi gì có sự giúp đỡ về phía đó
  • to have the news from a good quarter
   nhận được tin từ một nguồn đáng tin cậy
 • khu phố, xóm, phường
  • residential quarter
   khu nhà ở
 • (số nhiều) nhà ở
  • to take up one's quarters with somebody
   đến ở chung với ai
 • (số nhiều) (quân sự) nơi đóng quân, doanh trại
  • winter quarters
   nơi đóng quân mùa đông
 • (số nhiều) (hàng hải) vị trí chiến đấu trên tàu; sự sửa soạn chiến đấu
  • all hands to quarters!
   tất cả vào vị trí chiến đấu!
  • to beat to quarters
   ra lệnh tập họp vào vị trí chiến đấu
  • to sound off quarters
   nổi hiệu kèn rút khỏi vị trí chiến đấu
 • tuần trăng; trăng phần tư (vị trí của mặt trăng khi ở giữa tuần thứ nhất và tuần thứ hai, hoặc ở giữa tuần thứ ba và tuần thứ tư)
 • sự tha giết, sự tha chết (cho kẻ thù đầu hàng...)
  • to ask for quarter; to cry quarter
   xin tha giết
  • to receive quarter
   được tha tội chết, được tha giết
 • (hàng hải) hông tàu
  • with the wind on her starboard quarter
   với gió bên hông phải
 • góc ta (Anh) bằng 12, 70 kg); góc bồ (bằng 2, 90 hl)
 • (thể dục,thể thao) không chạy một phần tư dặm (dặm Anh)
  • to win the quarter
   thắng trong cuộc chạy 1 soành dặm (dặm Anh)
IDIOMS
 • a bad quarter of an hour
  • một vài phút khó chịu
 • to beat up somebody's quarters
 • to bear up the quarters of somebody
  • đến thăm ai
 • at close quarters
  • ở ngay sát nách
  • (quân sự) giáp lá cà
 • to come (get) to close quarters
  • đến sát gần
  • đánh giáp lá cà
 • not a quarter so good as...
  • còn xa mời tốt bằng...
ngoại động từ
 • cắt đều làm bốn, chia tư
 • phanh thây
  • to be condemned to be quartered
   phải chịu tội phanh thây
 • (quân sự) đóng (quân)
 • chạy khắp, lùng sục khắp (chó săn)
Related search result for "quarter"
Comments and discussion on the word "quarter"