Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stern
/stə:n/
Jump to user comments
tính từ
 • nghiêm nghị, nghiêm khắc
  • stern countenance
   vẻ mặt khiêm khắc
IDIOMS
 • the sterner sex
  • (xem) sex
danh từ
 • (hàng hải) phía đuôi tàu, phần sau tàu
 • mông đít; đuôi (chó săn...)
Related search result for "stern"
Comments and discussion on the word "stern"