Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
quill
/kwil/
Jump to user comments
danh từ
 • ống lông (lông chim)
 • lông cánh; lông đuôi ((cũng) quill feather)
 • lông nhím
 • bút lông ngỗng ((cũng) quill pen); phao bằng ống lông (để đi câu); tăm bằng ống lông; cái gảy đàn bằng ống lông
 • ông chỉ, thoi chỉ
 • (âm nhạc) cái sáo
 • thanh quế
 • vỏ canh ki na cuộn vỏ đỏ
IDIOMS
 • to drive a quill
  • (đùa cợt) làm nghề viết văn
  • làm nghề cạo giấy
ngoại động từ
 • cuộn thành ống
 • cuộn chỉ vào ống
Related search result for "quill"
Comments and discussion on the word "quill"