Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
racine
Jump to user comments
{{racines}}
danh từ giống cái
 • rễ
  • Racine adventive
   rễ phụ
  • Racine fasciculée/racine fibreuse
   rễ chùm
  • Racine pivotante
   rễ cọc
  • Racine rachidienne
   (giải phẫu) rễ dây thần kinh sống
 • chân, gốc
  • Racine dentaire
   chân răng
  • Racine des cheveux
   chân tóc
  • Racine du nez
   gốc mũi
  • Racine de poil
   chân lông
 • (ngôn ngữ học) thân từ
 • (toán học) căn, nghiệm
  • Racine carrée
   căn bậc hai
  • Racine cubique
   căn bậc ba
  • Racine par défaut
   căn gần đúng thiếu, nghiệm gần đúng thiếu
  • Racine par excès
   căn gần đúng thừa, nghiệm gần đúng thừa
  • Racine commensurable
   nghiệm thông ước
  • Racine imaginaire
   nghiệm ảo
  • Racine réelle
   căn thực, nghiệm thực
  • Racine complexe
   nghiệm phức
  • Racine exacte
   nghiệm đúng, căn đúng
  • Racine d'une équation
   nghiệm của một phương trình
 • sợi cước, sợi ni lông (dùng làm dây câu)
 • (nghĩa bóng) nguồn gốc, căn nguyên
  • Les racines de l'orgueil
   nguồn gốc của tính kiêu ngạo
 • (nghĩa bóng) gốc rễ, quan hệ gắn bó
  • Parti qui a de profondes racines dans le pays
   chính đảng có nhiều gốc rễ sâu trong nước
  • couper à la racine; couper dans la racine
   xem couper
  • prende racine
   bắt rễ, ở lì (nơi nào)
Related search result for "racine"
Comments and discussion on the word "racine"