Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
ras
Jump to user comments
tính từ
 • cao trọc, cắt ngắn
  • Tête rase
   đầu cạo trọc
  • Herbe rase
   cỏ cắt ngắn
 • ngắn lông, ngắn tuyết
  • Animal au poil ras
   con vật ngắn lông
  • Velours ras
   nhung ngắn tuyết
  • à ras bords
   xem bord
  • à ras de; au ras de
   sát (mặt)
  • à ras de terre
   sát đất
  • Au ras de l'eau
   sát mặt nước
  • en rase campagne
   ở chỗ bình địa
  • faire table rase
   bỏ sạch cái cũ
phó từ
 • ngắn, sát, trọc
  • Cheveux coupés ras
   tóc húi trọc
  • en avoir ras le bol
   (thân mật) chán ngấy rồi
danh từ giống đực
 • (hàng hải) bè chữa tàu
 • như raz
 • thủ lĩnh (Ê-ti-ôp-pi)
Related search result for "ras"
Comments and discussion on the word "ras"