Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
race
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • dòng giống
  • Être de race noble
   thuộc dòng giống quý tộc
  • La race d'Abraham
   dòng giống A-bra-ham
 • (sinh vật học) nòi
  • Les diverses races chevalines
   các nòi ngựa khác nhau
 • chủng tộc (người)
  • Race locale
   chủng tộc địa phương
 • hạng người
  • La race des usuriers
   cái hạng người cho vay nặng lãi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thế hệ
  • Les races futures
   các thế hệ mai sau
  • avoir de la race
   thanh nhã
  • de race
   thuần chủng, nòi
  • Cheval de race
   ngựa nòi
  • fin de race
   suy đồi
  • Un noble fin de race
   một nhà quý tộc suy đồi
Related search result for "race"
Comments and discussion on the word "race"