Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
rational
/'ræʃənl/
Jump to user comments
tính từ
 • có lý trí, dựa trên lý trí
  • a rational being
   một sinh vật có lý trí
  • to be quite rational
   hoàn toàn có lý trí; có đầy đủ lý trí
  • a confidence
   một sự tin tưởng dựa trên lý trí
 • có lý, phải lẽ; vừa phải, có chừng mực
  • a rational explanation
   một lời giải thích có lý
 • (toán học) hữu tỷ
  • rational algebratic fraction
   phân thức đại số hữu tỷ
IDIOMS
 • a rational dress
  • quần đàn bà bó ở đầu gối
Related words
Related search result for "rational"
Comments and discussion on the word "rational"