Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
resort
/'ri:'sɔ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • cái dùng đến, phương kế, phương sách
  • this is to be done without resort to force
   việc này phải làm mà không dùng đến vũ lực
  • in the last resort
   như là phương sách cuối cùng
 • nơi có đông người lui tới
  • seaside resort
   nơi nghỉ mát ở bờ biển
nội động từ
 • dùng đến, cầu đến, nhớ vào
  • to resort to revolutionary violence
   dùng đến bạo lực cách mạng
 • thường xuyên lui tới (nơi nào)
  • to resort to the nountain
   thường đi chơi núi
Related search result for "resort"
Comments and discussion on the word "resort"