Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
rogue
Jump to user comments
tính từ
  • kiêu kỳ, ngạo mạn
    • Prendre un ton rogue
      lên giọng kiêu kỳ
danh từ giống cái
  • trứng cá (làm) mồi câu
Related words
Related search result for "rogue"
Comments and discussion on the word "rogue"