Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
warrant
/'wɔrənt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cho phép; giấy phép
 • lý do, lý do xác đáng (của việc làm, báo cáo...)
 • sự bảo đảm (cho việc gì)
 • lệnh, trát
  • warrant of arrest
   lệnh bắt, trát bắt
  • a warrant is out against someone
   có lệnh bắt ai
 • (thương nghiệp) giấy chứng nhận
  • warehouse (dock) warrant
   giấy chứng nhận có gửi hàng
 • (tài chính) lệnh (trả tiền)
 • (quân sự) bằng phong chuẩn uý
ngoại động từ
 • biện hộ cho
 • đảm bảo, chứng thực
 • cho quyền
Related search result for "warrant"
Comments and discussion on the word "warrant"