Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
skim
/skim/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hớt bọt, hớt váng
 • gạn chất kem, gạn chất béo
  • to skim the fat off the soup
   hớt bớt mỡ ở xúp
  • to skim the cream off something
   ((thường) (nghĩa bóng)) lấy đi phần tốt nhất của vật gì
 • làm cho lướt sát qua, ném là là mặt đất, ném thia lia
 • đọc lướt, đọc qua loa
 • lượm lặt (sự kiện quan trọng)
nội động từ
 • đi lướt qua, đi sát qua, bay là là (mặt đất...)
  • to skim along the ground
   bay là là mặt đất
 • bay lướt trên không trung
 • đọc lướt, đọc qua
  • to skim throught a novel
   đọc lướt một quyển tiểu thuyết
Related search result for "skim"
Comments and discussion on the word "skim"