Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
soi
Jump to user comments
đại từ
 • mình
  • Avoir confiance en soi
   tin ở mình
  • La voiture soulève après soi une longue traînée de poussière
   chiếc xe tung ra sau nó một làn bụi dài
  • à part soi
   riêng trong lòng
  • cela va de soi
   tất nhiên là thế
  • chez soi
   ở nhà mình
  • en soi
   tự nó
  • être à soi
   tự làm chủ được mình
  • être soi
   giữ nguyên bản chất của mình
  • prendre sur soi
   nhận trách nhiệm về mình
  • revenir à soi
   xem revenir
  • soi-même
   tự mình
danh từ giống đực
 • cái mình
  • un autre soi-même
   một người bạn thân
  • Soie, soit.
Related words
Related search result for "soi"
Comments and discussion on the word "soi"