Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
s
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • s
  • Un S majuscule
   một chữ S hoa
 • hình chữ s
  • Un virage en s
   một khúc đường quành hình chữ s
 • (khoa đo lường) giây (ký hiệu)
 • (S) (hóa học) lưu huỳnh (ký hiệu)
Related words
Related search result for "s"
Comments and discussion on the word "s"