Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
sun
/sʌn/
Jump to user comments
danh từ
 • mặt trời, vừng thái dương
 • ánh nắng, ánh mặt trời
  • to take the sun
   phơi nắng
 • (nghĩa bóng) thế, thời
  • his sun is set
   anh ta hết thời rồi
 • (thơ ca) ngày; năm
 • cụm đèn trần (ở trần nhà) ((cũng) sun-burner)
IDIOMS
 • against the sun
  • ngược chiều kim đồng hồ
 • to hail (adore) the rising sun
  • khúm núm xun xoe với thế lực mới, phù thịnh
 • to hold a candle to the sun
  • đốt đèn giữa ban ngày (làm một việc thừa)
 • to make hay while the sun shines
  • (xem) hay
 • a place in the sun
  • địa vị tốt trong xã hội
 • to rise with the sun
  • dậy sớm
 • Sun of righteousness
  • Chúa
 • with the sun
  • theo chiều kim đồng hồ
ngoại động từ
 • phơi, phơi nắng
  • to sun oneself
   tắm nắng
nội động từ
 • tắm nắng
Related search result for "sun"
Comments and discussion on the word "sun"