Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stave
/steiv/
Jump to user comments
danh từ
 • miếng ván cong (để đóng thuyền, thùng rượu...)
 • nấc thang, bậc thang
 • đoạn thơ
 • (âm nhạc) khuông nhạc ((cũng) staff)
 • cái gậy
ngoại động từ staved, stove
 • đục thủng, làm thủng (thùng, tàu)
 • làm bẹp (hộp, mũ)
 • ghép ván để làm (thùng rượu)
 • ép (kim loại) cho chắc
IDIOMS
 • to stave in
  • đục thủng
  • làm bẹp
 • to stave off
  • ngăn chặn, phòng ngừa, tránh
Related words
Related search result for "stave"
Comments and discussion on the word "stave"