Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
steep
/sti:p/
Jump to user comments
tính từ
 • dốc
  • steep hill
   đồi dốc
 • (thông tục) quá quắt, không biết đều
  • steep demand
   sự đòi hỏi quá quắt
 • ngoa, phóng đại, không thể tin được
  • steep story
   câu chuyện không thể tin được
danh từ
 • dốc, chỗ dốc, sườn dốc
 • sự ngâm (vào nước)
  • to put something in steep
   ngâm vật gì
 • nước ngâm
ngoại động từ
 • ngâm vào nước
  • to steep in
   thấm, ngấm vào; mê mải, miệt mài
  • steeped in slumber
   ngủ mê mệt
  • steeped in misery
   nghèo rớt mồng tơi
nội động từ
 • bị ngâm
Related search result for "steep"
Comments and discussion on the word "steep"