Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
suisse
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) Thụy Sĩ
  • Montres suisses
   đồng hồ Thụy sĩ
danh từ giống đực
 • người trông coi nhà thờ
 • người quản lễ
 • cảnh vệ (Tòa thánh)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) người gác cổng
  • en suisse
   một mình, không mời ai
  • Boire en suisse
   uống một mình
  • Manger en suisse
   ăn một mình (không mời bạn bè)
  • point d'argent, point de suisse
   không có tiền thì đừng hòng có ai hầu
Related search result for "suisse"
Comments and discussion on the word "suisse"