Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
tampon
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nút
  • tampon de bois
   nút gỗ
 • chốt đóng đinh (miếng gỗ đóng vào tường để đóng đinh lên trên)
 • nắp
  • Tampon d'égout
   nắp cống
 • nùi (để đánh véc ni, xoa sơn)
  • Vernir une armoire au tampon
   đánh véc ni cái tủ bằng nùi
 • (y học) nút gạc
 • tấm đệm, chất đệm
  • Tampon de wagon
   tấm đệm toa xe lửa
  • Etat tampon
   nước đệm
  • Zone tampon
   vùng đệm
  • Solution tampon
   dung dịch đệm
 • con dấu
  • Apposer le tampon sur une lettre
   đóng dấu vào thư
  • Le tampon de la poste
   dấu bưu điện
 • (từ cũ; nghĩa cũ) mũ cát két bẹt
 • (từ cũ; nghĩa cũ) lính hầu
  • en tampon
   vo viên lại
  • tampon buvard
   bàn thấm
  • tampon encreur
   hộp mực dấu
Related search result for "tampon"
Comments and discussion on the word "tampon"