Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
limit
/'limit/
Jump to user comments
danh từ
 • giới hạn, hạn độ
  • there is no limit to his impudence]
   sự hỗn xược của nó thật không còn giới hạn nào
 • (thông tục) (the limit) người quá quắc; điều quá quắc
  • really you are the limit
   anh (chị) thật là quá quắt
ngoại động từ
 • giới hạn, hạn chế
 • làm giới hạn cho
Related search result for "limit"
Comments and discussion on the word "limit"