Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
tickle
/'tikl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cù, sự làm cho buồn buồn
  • to give someone a tickle
   cù người nào
 • cảm giác buồn buồn (muốn cười)
ngoại động từ
  • to tickle the armpit
   cù nách
 • làm cho cười, làm cho thích thú, mơn trớn
  • the story tickles me
   câu chuyện làm tôi buồn cười
 • kích thích
  • to tickle one's curiosity
   kích thích tính tò mò
nội động từ
 • cảm thấy ngưa ngứa, cảm thấy buồn buồn
  • my nose tickles
   mũi ngưa ngứa buồn buồn
Related search result for "tickle"
Comments and discussion on the word "tickle"