Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
claim
/kleim/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đòi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
  • to put in a claim for damages
   đòi bồi thường thiệt hại
  • to set up (make, lay) a claim to
   đòi, yêu sách
 • quyền đòi, quyền yêu sách
  • to have a claim to something
   có quyền yêu sách cái gì
 • vật yêu sách; điều yêu sách
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (Uc) quyền khai thác mỏ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luận điệu; lời xác nhận
ngoại động từ
 • đòi, yêu sách; thỉnh cầu
  • every citizen may claim the protection of the law
   tất cả mọi công dân đều có thể yêu cầu pháp luật bảo vệ
  • to claim back sommething from somebody
   yêu cầu ai trả lại cái gì
 • đòi hỏi, bắt phải, đáng để
  • there are serveral matters that claim my attention
   có một số việc đòi hỏi tôi phải chú ý
 • nhận, khai là, cho là, tự cho là
  • does anyone claim this umbrella?
   có ai nhận chiếc ô này không?
  • he claimed to be the best fooball-player in the school
   nó cho mình là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của trường
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác nhận, nhận chắc
Related search result for "claim"
Comments and discussion on the word "claim"