Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
treat
/tri:t/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đãi, sự thết đãi
  • this is to be my treat
   để tôi thết, để tôi trả tiền (khi ăn...)
 • tiệc, buổi chiêu đãi
 • điều vui thích, điều thú vị, điều khoan khoái
  • it's a treat to hear her play the piano
   thật là một điều vui thích được nghe cô ta chơi pianô
 • cuộc vui ngoài trời (cho thiếu nhi ở trường học)
IDIOMS
 • to stand treat
  • (thông tục) thết đãi, bao (ăn, uống)
ngoại động từ
 • đối xử, đối đãi, cư xử, ăn ở
  • to treat someone well
   đối xử tốt với ai
  • to be badly treated
   bị xử tệ, bị bạc đãi
 • xem, xem như, coi như
  • he treated these words as a joke
   anh ta coi những lời nói đó như trò đùa
 • thết, thết đãi
  • to treat someone to a good dinner
   thết ai một bữa cơm ngon
 • mua (cử tri...) bằng cách thết đãi ăn uống
 • xét, nghiên cứu; giải quyết
  • to treat a subject thoroughly
   xét kỹ lưỡng một vấn đề
 • chữa (bệnh), điều trị
  • he is being treated for nervous depression
   anh ấy đang được điều trị về bệnh suy nhược thần kinh
 • (hoá học) xử lý
nội động từ
 • (+ of) bàn về, luận giải, nghiên cứu
  • the book treats of modern science
   cuốn sách bàn về nền khoa học hiện đại
 • (+ with) điều đình, thương lượng
  • to treat with the adversary for peace
   thương lượng với đối thủ để lập lại hoà bình
Related search result for "treat"
Comments and discussion on the word "treat"