Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
twitch
/twitʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) cỏ băng
 • sự kéo mạnh, sự giật mạnh
 • sự co rúm, sự co quắp (mặt, chân tây...); chứng co giật
 • cái kẹp mũi ngựa
ngoại động từ
 • kéo mạnh, giật phăng
  • to twitch someone's sleeve
   kéo tay áo ai
 • làm cho co rút (chân, tay)
nội động từ
 • co rúm, co quắp, giật
  • his face twitched with terror
   mặt anh ấy co rúm lại vì khiếp sợ
Related words
Related search result for "twitch"
Comments and discussion on the word "twitch"