Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
touch
/tʌtʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự sờ, sự mó, sự đụng, sự chạm
 • xúc giác
 • nét (vẽ); ngón (đàn); bút pháp, văn phong
  • a bold touch
   một nét vẽ bạo
  • to add a few finishing touches
   hoàn chỉnh, thêm vào một vài nét hoàn chỉnh
 • một chút, một ít
  • a touch of jealousy
   hơi ghen
  • a touch of salt
   một chút muối
  • a touch of indigestion
   hơi bị đầy bụng
 • sự tiếp xúc, sự giao thiệp; quan hệ; sự dính líu, sự dính dáng
  • to keep in touch with
   giữ quan hệ với; có dính líu với
  • to be out of touch with
   không có quan hệ với, mất liên lạc với
  • to lose touch with
   mất liên lạc với, tiếp xúc đến
 • (thể dục,thể thao) đường biên (bóng đá)
 • (âm nhạc) lối bấm phím
 • (y học) phép thăm bệnh bằng cách sờ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự thử thách, sự thử; đá thử
  • to put to the touch
   đem thử thách
  • true as touch
   rất chính xác
ngoại động từ
 • sờ, mó, đụng, chạm
 • đạt tới, đến
  • I can touch the ceiling
   tôi có thể với tới trần
  • the thermometer touched 37 o; yesterday
   hôm qua nhiệt biểu lên tới 37 o
  • to touch bottom
   xuống dốc đến cùng cực
  • to touch the spot
   (thông tục) gãi đúng chỗ ngứa
 • gần, kề, sát bên, liền
  • his garden touches ours
   vườn của anh ta sát liền ngay với vườn của chúng tôi
 • đả động đến, nói đến, đề cập đến, nói chạm đến
  • to touch [on] a subject in the conversation
   đả động đến một vấn đề trong khi nói chuyện
 • gõ nhẹ, đánh nhẹ (chuông), gảy (đàn); bấm (phím đàn)
  • to touch the piano
   bấm phím đàn pianô
 • đụng vào, dính vào, mó vào, vầy vào, vọc vào
  • please do not touch my papers
   xin đừng mó vào giấy tờ của tôi
 • có liên quan, có quan hệ với, dính dáng, dính líu
  • the question touched your interests
   vấn đề có dính líu đến quyền lợi của anh
  • what happens to him doesn't touch me at all
   những việc xảy đến với nó không có liên quan gì tới tôi cả
 • đụng đến, ăn, uống, dùng đến
  • he promises not to touch alcohol
   hắn hứa là không đụng đến một giọt rượu
 • làm cảm động, làm mủi lòng, gợi mối thương tâm, làm xúc động
  • his grief touched us deeply
   nỗi đau buồn của anh ta làm chúng tôi vô cùng xúc động
 • làm mếch lòng, làm phật lòng, chạm lòng tự ái, xúc phạm
  • that touched him home
   điều đó làm anh ta hết sức phật lòng; điều đó chạm lòng tự ái của anh ta
 • có ảnh hưởng, có tác dụng
  • nothing you can say will touch him
   tất cả những điều anh có thể nói sẽ chả có tác dụng gì đối với nó
 • làm hư nhẹ, gây thiệt hại nhẹ, làm hỏng nhẹ
  • the frost has touched the vines
   sương giá làm hư hại nhẹ những giàn nho
 • sánh kịp, bằng, tày
  • nobody can touch him in causticity
   không ai có thể sánh kịp ông ta về lối châm biếm chua cay
 • (hàng hải) cặp, ghé (bến...)
  • the ship touched Colombo
   con tàu cặp bến Cô-lom-bô
 • (từ lóng) gõ, vay
  • he touched me for 10 d
   nó gõ tôi lấy mười đồng, nó vay tôi mười đồng
nội động từ
 • chạm nhau, đụng nhau
  • do the báll touch?
   những quả bóng có chạm nhau không?
 • gần sát, kề nhau
IDIOMS
 • to touch at
  • (hàng hải) cặp, ghé, đỗ vào (bến...)
   • to touch at a port
    cặp bến
 • to touch down
  • (thể dục,thể thao) chạm đường biên ngang
  • (hàng không) hạ cánh
 • to touch in
  • vẽ phác, phác hoạ
   • to touch in the eyebrows of the portrait
    vẽ phác đôi lông mày của bức chân dung
 • to touch off
  • cắt đứt (đường dây điện thoại, sự liên lạc bằng điện thoại)
  • vẽ phác, phác hoạ
  • bắn, nổ, xả, nhả (đạn)
  • gây ra, phát động (phong trào phản đối...)
 • to touch on (upon)
  • bàn đến, đả động đến, nói đến, đề cập đến
   • to touch on (upon) a subject
    đề cập đến một vấn đề
 • to touch up
  • tô, sửa qua
   • to touch up a drawing
    sửa qua bức vẽ
  • quất roi vào (ngựa...)
 • to touch with
  • nhuốm, đượm, ngụ
   • praise touched with jealousy
    lời khen ngợi thoáng ngụ ý ghen tuông
Related search result for "touch"
Comments and discussion on the word "touch"