Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
tube
/tju:b/
Jump to user comments
danh từ
 • ống
  • steel tube
   ống thép
 • săm (ô tô...) ((cũng) inner tube)
 • tàu điện ngầm
 • rađiô ống điện tử
 • (thực vật học) ống tràng (của hoa)
ngoại động từ
 • đặt ống; gắn ống (vào nồi hơi)
 • làm cho thành hình ống, gò thành ống
Related search result for "tube"
Comments and discussion on the word "tube"