Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
venter
Jump to user comments
động từ không ngôi
 • (có) gió, nổi gió
  • Il vente fort
   trời gió mạnh
  • qu'il pleuve ou qu'il vente
   dù mưa dù gió...
nội động từ
 • (thông tục) đánh rắm ngầm
  • Vanter.
Related words
Related search result for "venter"
Comments and discussion on the word "venter"