Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
venue
Jump to user comments
tính từ giống cái
 • xem venu
danh từ giống cái
 • sự đến, lúc đến
  • Annoncer la venue d'un ami
   báo tin một người bạn đến
 • sự phát triển
  • Arbre d'une belle venue
   cây phát triển tốt
  • à la bonne venue
   không chuẩn bị gì
  • Chanter à la bonne venue
   hát không chuẩn bị gì
  • allées et venues
   xem allée
  • toute d'une venue
   không khúc khuỷu (thân cây), thẳng đuột (bức tượng...); thẳng thắn
  • Un caractère toute d'une venue
   tính tình thẳng thắn
Related search result for "venue"
Comments and discussion on the word "venue"