Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
venu
Jump to user comments
tính từ
 • thực hiện, làm
  • Travail bien venu
   công việc làm tốt
  • Travail mal venu
   công việc làm dở
 • phát triển
  • Plante bien venue
   cây phát triển tốt
  • Plante mal venue
   cây phát triển không tốt
 • được đón tiếp (niềm nở hay không)
  • Il est bien venu de ses amis
   anh ấy được bè bạn đón tiếp niềm nở
 • hợp lẽ
  • Il est mal venu de se plaindre
   kêu ca là không hợp lẽ
danh từ giống đực
 • người đến
  • Nouveau venu
   người mới đến
  • le premier venu
   xem premier
  • tard venu
   người đến muộn
Related search result for "venu"
Comments and discussion on the word "venu"