Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vogue
/voug/
Jump to user comments
danh từ
 • mốt, thời trang; cái đang được chuộng, cái đang thịnh hành
  • it is now the vogue
   cái đó hiện nay là cái mốt, cái đó đang thịnh hành
  • all the vogue
   thật là đúng mốt; đang được mọi người chuộng
  • to be in vogue
   đang thịnh hành, đang được chuộng
  • to be out of vogue
   không còn thịnh hành
  • to come into vogue
   thành cái mốt
  • to have a great vogue
   thịnh hành khắp nơi, được người ta rất chuộng
Related words
Related search result for "vogue"
Comments and discussion on the word "vogue"