Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vil
Jump to user comments
tính từ
 • (văn học) hèn hạ, đê hèn
  • Vil flatteur
   kẻ nịnh hót, hèn hạ
  • Action vile
   hành động hèn hạ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ít giá trị
  • Métaux vils
   kim loại ít giá trị
 • à vil prix+ với giá rẻ mạt
  • Acheter à vil prix
   mua với giá rẻ mạt
Related words
Related search result for "vil"
Comments and discussion on the word "vil"