Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
distort
/dis'tɔ:t/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • vặn vẹo, bóp méo, làm méo mó
  • bóp méo, xuyên tạc (sự việc...)
Related search result for "distort"
Comments and discussion on the word "distort"