Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
yoke
/jouk/
Jump to user comments
danh từ
 • sữa chua yoke /jouk/
danh từ
 • ách (buộc trâu bò); cặp trâu bò buộc cùng ách
 • đòn gánh
 • cầu vai, lá sen (áo)
 • móc chung
 • cái kẹp (bắt hai ống nước)
 • (nghĩa bóng) mối ràng buộc (giữa vợ chồng); ách áp bức, gông xiềng
  • to throw off the yoke
   đánh đổ ách áp bức, phá bỏ gông xiềng
IDIOMS
 • to pass (come) under the yoke
  • chịu hàng, chịu nhượng bộ
ngoại động từ
 • thẳng vào ách, lồng ách vào (bò, ngựa)
 • cặp vào nhau, nối nhau (hai ống nước)
 • (nghĩa bóng) ràng buộc, nối; ép buộc, bắt phục tùng
nội động từ
 • (+ with) bị buộc cặp với
 • (+ together) bị ràng buộc với nhau, kết lại với nhau
Related words
Related search result for "yoke"
Comments and discussion on the word "yoke"