Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
action
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự hoạt động
  • Homme d'action
   người hoạt động
  • Aimer l'action
   thích hoạt động
 • sự thực hành
  • Mettre en action
   đưa ra thực hành
  • Entrer en action
   đi vào hoạt động
 • hành động
  • Bonne action
   hành động tốt
  • Verbe d'action (opposé au "verbe d'état")
   động từ chỉ hành động (trái với " động từ chỉ trạng thái")
  • L'action de transporter
   sự vận tải
  • Pensées, paroles et actions
   tư tưởng, lời nói và hành động
  • "Les actions les plus décisives de notre vie (...) sont le plus souvent des actions inconsidérées" (Gide)
   những hành động có tính cách quyết định nhất trong đời chúng ta (...) thường là những hành động ít suy tính nhất
  • Il est temps de passer à l'action
   đã đến lúc chuyển sang hành động
 • tác dụng, ảnh hưởng
  • Action chimique
   tác dụng hóa học
  • Le gaz est comprimé par l'action d'un piston
   khí bị nén dưới tác dụng của pixtông
  • Exercer une action sur
   có ảnh hưởng đến
  • Action démagnétisante
   tác dụng khử từ
  • Action détergente
   tác dụng tẩy rửa
  • Action oxydante
   tác dụng o xy hoá
  • Action perturbatrice
   tác dụng gây nhiễu
  • Action réductrice
   tác dụng giảm, tác dụng khử
  • Action en retour
   tác dụng ngược lại
 • công trạng
  • Action d'éclat
   công trạng hiển hách, chiến công
 • cuộc chiến đấu
  • Soldat intrépide dans l'action
   anh bộ đội dũng cảm trong chiến đấu
 • bộ điệu
  • Action d'un acteur
   bộ điệu một diễn viên
 • nhiệt tình; sự hùng biện
  • Parler avec action
   nói hùng biện
 • (văn học) cốt truyện
  • Action intéressante
   cốt truyện lý thú
 • (văn học) tiến trình (kịch)
  • Action rapide
   tiến trình dồn dập
 • (luật học, pháp lý) vụ kiện; tố quyền
  • Action en justice
   vụ kiện ở tòa
  • Intenter une action contre qqn
   kiện ai
  • Intenter une action en recherche de paternité
   kiện truy tầm phụ hệ
  • Action civile
   tố quyền dân sự
  • Action publique
   quyền công tố
 • (kinh tế) tài chính cổ phần, cổ phiếu
  • Emettre/acheter des actions
   phát hành/mua cổ phiếu
  • Société par actions
   công ty cổ phần
  • Action nominative/au porteur
   cổ phiếu ký danh/vô danh
  • Dividendes d'une action
   cổ tức (tiền lời của một cổ phần)
Related search result for "action"
Comments and discussion on the word "action"