Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
action
/'ækʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • hành động, hành vi; hoạt động; công việc, việc làm
  • a man of action
   con người hành động
  • to take prompt action
   hành động tức khắc, hành động kịp thời
 • tác động, tác dụng, ảnh hưởng
  • the sunlight has action on certain materials
   ánh nắng có tác động đến một số chất
  • action of acid
   tác dụng của axit
 • sự chiến đấu, trận đánh
  • to go into action
   bắt đầu đánh nhau, bắt đầu chiến đấu
  • to break off an action
   ngừng chiến đấu, ngừng bắn
  • to be killed in action
   bị hy sinh trong chiến đấu
  • to be put out of action
   bị loại khỏi vòng chiến đấu
 • việc kiện, sự tố tụng
  • to take (bring) an action against
   kiện (ai...)
 • sự diễn biến, quá trình diễn biến (của vở kịch)
 • động tác, dáng điệu, bộ điệu, bộ tịch
  • action of a player
   bộ điệu của một diễn viên
  • action of a horse
   dáng đi của một con ngựa
 • bộ máy, cơ cấu (đàn pianô, máy...); sự hoạt động của bộ máy
IDIOMS
 • action committee
  • uỷ ban hành động
 • action position
  • (quân sự) vị trí của quân đội trước khi bước vào chiến đấu
 • action speak louder than words
  • (xem) speak
ngoại động từ
 • kiện, thưa kiện
Related search result for "action"
Comments and discussion on the word "action"