Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
payer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trả
  • Payer ses dettes
   trả nợ
  • Payer un loyer
   trả tiền thuê
 • trả tiền; trả công
  • Payer un ouvrier
   trả công một người thợ
  • payer un service
   trả công một việc giúp
  • payer comptant
   trả tiền mặt
 • (nghĩa bóng) trả giá; đền
  • Une victoire qu'on doit payer cher
   một thắng lợi phải trả giá đắt
  • Payer un crime
   đền tội
  • être à payer
   độc đáo lắm; kỳ cục lắm
  • être payé pour le savoir
   rút kinh nghiệm đau đớn
  • il me le paiera
   rồi nó biết tay tôi
  • ne pas payer de mine
   xem mine
  • payer bouteille
   mời đánh chén
  • payer d'audace
   tỏ ra gan dạ
  • payer de retour
   đền bù lại
  • payer de sa personne
   giơ lưng mà chịu
  • payer d'ingratitude
   vô ơn
  • payer en monnaie de singe
   xem monnaie
  • payer la folle enchère
   xem enchère
  • payer les pots cassés
   làm vỡ phải đền; chịu hậu quả phiền toái
  • payer les violons
   mua pháo mượn người đốt
  • payer (le) tribut à la nature
   xem nature
  • payer pour les autres
   giơ lưng chịu đòn thay
  • payer sa dette à la société
   đền tội
nội động từ
 • (thân mật) có lời, có lợi
  • Commerce qui paie
   sự buôn bán có lời
 • (nghĩa bóng) chịu tội, chịu thay
  • Les bons paient pour les méchants
   người thiện chịu thay cho kẻ ác
Related search result for "payer"
Comments and discussion on the word "payer"