Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
sec
Jump to user comments
tính từ
 • khô
  • Saison sèche
   mùa khô
  • Terrain sec
   đất khô
  • Raisins secs
   nho khô
  • Avoir la bouche sèche
   khô miệng
 • khan; ít ngọt
  • Toux sèche
   ho khan
  • Style sec
   lời văn khô khan
  • Coeur sec
   trái tim khô khan
  • Un homme froid et sec
   một người lạnh lùng và khô khan
  • Dessin sec
   bức vẽ khô khan
  • Vêtements d'une élégance un peu sèche
   quần áo lịch sự một cách hơi khô khan
 • gầy
  • Homme grand et sec
   người cao và gầy
 • gọn; cụt ngủn, xẵng
  • Bruit sec
   tiếng động gọn
  • Réponse sèche
   câu trả lời cụt ngủn
  • à pied sec
   không ướt chân
  • avoir le gosier sec
   xem gosier
  • chaleur sèche
   (y học) sốt mà không đổ mồ hôi
  • coup sec
   cái đánh mạnh và nhanh
  • l'avoir sec
   (thông tục) thấy trái ý
  • mur de pierres sèches
   tường xếp đá không xây xi măng
  • n'avoir plus un fil de sec
   (thân mật) ướt đẫm cả áo
  • n'avoir plus un poil de sec
   mồ hôi nhễ nhại
  • orage sec
   cơn dông không mưa
  • pain sec
   xem pain
  • pays sec
   xứ cấm rượu
  • perte sèche
   xem perte
  • regarder d'un oeil sec
   nhìn lãnh đạm, nhìn một cách vô tình
  • régime sec
   chế độ ăn không uống
  • rester sec
   (thân mật) không còn biết trả lời thế nào
  • sec comme une allumette
   khô như rang
  • tout sec
   cụt ngủn
  • ventouse sèche
   giác khô
phó từ
 • cứng đờ, không mềm mỏng
  • Parler sec
   nói không mềm mỏng
 • mạnh và nhanh
  • Frapper sec
   đánh mạnh và nhanh
  • aussi sec
   (thông tục) tức khắc
danh từ giống đực
 • trạng thái khô
  • Le sec et l'humide
   trạng thái khô và trạng thái ẩm
 • thức ăn khô
  • Mettre des chevaux au sec
   cho ngựa ăn thức ăn khô
  • à sec
   khô, cạn
  • Puits à sec
   giếng cạnh
  • Se trouver à sec
   cạn túi
  • à sec de toile
   (hàng hải) không cần giương buồm
Related words
Related search result for "sec"
Comments and discussion on the word "sec"