Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC), )
ami
Jump to user comments
danh từ
 • bạn
  • Ami intime
   bạn thân thiết
  • Ami de coeur
   bạn tâm giao
  • Les amis de nos amis sont nos amis
   bạn của bạn mình là bạn mình
  • Traiter qqn en ami
   đối xử thân thiện với ai, đối xử với ai như bạn bè
  • Les bons comptes font les bons amis
   bạn bè không ai nợ ai thì tình bạn mới bền
  • Prix d'ami
   giá rẻ (do quen biết...), giá hữu nghị
  • Je viens ici en ami et non en ennemi
   tôi đến đây với tư cách là bạn chứ không phải là thù
 • tình nhân
  • Bonne amie
   tình nhân
 • người yêu chuộng
  • Ami de la vérité
   người yêu chuộng chân lý
  • Les amis du livre
   những người chuộng sách vở
tính từ
 • thân tình
  • Une voix amie
   tiếng nói thân tình
 • thuận, thuận lợi
  • Vents amis
   gió thuận
 • yêu chuộng
  • Être ami des arts
   yêu chuộng nghệ thuật
 • đồng minh
  • Les troupes amies
   quân đội đồng minh
  • Amict, ammi
Related words
Related search result for "ami"
Comments and discussion on the word "ami"