Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
an
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • năm
  • Vingt ans après
   hai mươi năm sau
  • L'an dernier/ l'an prochain
   năm ngoái/năm tới
  • Nouvel An
   năm mới
  • Jour de l'an
   mồng một tết
  • L'an 250 avant Jésus-Christ
   năm 250 trước công nguyên
  • Il gagne 5.000 dollars par an
   anh ta kiếm được 5000 đô la mỗi năm
 • tuổi
  • Il a trente ans
   ông ta ba mươi tuổi
  • Être chargé d'ans
   rất lớn tuổi
 • (số nhiều) (thơ ca) tuổi đời, tuổi già
  • En, han
 • bon an, mal an+ năm hơn bù năm kém
  • je m'en moque comme de l'an quarante
   việc đó có can hệ gì đến tôi mà cần để ý
Related words
Related search result for "an"
Comments and discussion on the word "an"