Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
apple
/'æpl/
Jump to user comments
danh từ
 • quả táo
IDIOMS
 • Adam's apple
  • (xem) Adam
 • apple of discord
  • mối bất hoà
 • apple of the eye
  • đồng tử, con ngươi
  • vật quí báu phải giữ gìn nhất
 • the apple of Sodom; Dead Sea apple
  • quả táo trông mã ngoài thì đẹp nhưng trong đã thối
  • (nghĩa bóng) thành tích bề ngoài, thành tích giả tạo
 • the rotten apple injures its neighbours
  • (tục ngữ) con sâu bỏ rầu nồi canh
Related words
Related search result for "apple"
Comments and discussion on the word "apple"