Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
bay
/bei/
Jump to user comments
tính từ
 • hồng
  • a bay horse
   ngựa hồng
danh từ
 • ngựa hồng
danh từ
 • (địa lý,địa chất) vịnh
danh từ
 • gian (nhà); ô (chuồng ngựa)
 • phần nhà xây lồi ra ngoài
 • nhịp (cầu)
 • (quân sự) chỗ tránh nhau (trong chiến hào)
danh từ
 • (thực vật học) cây nguyệt quế
 • (số nhiều) vòng nguyệt quế
danh từ
 • tiếng chó sủa
IDIOMS
 • to be (stand) at bay
  • cùng đường; bị dồn vào nước đường cùng
 • to bring (drive) to bay
  • dồn vào nước đường cùng, dồn vào chân tường
 • to hold (keep) somebody at bay
  • giữ không cho ai lại gần
 • to turn to bay
  • chống lại một cách tuyệt hảo
động từ
 • sủa (chó)
IDIOMS
 • to pay the moon
  • sủa trăng
Related search result for "bay"
Comments and discussion on the word "bay"