Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
bar
/bɑ:/
Jump to user comments
danh từ
 • barơ (đơn vị áp suất)
danh từ
 • thanh, thỏi
  • a bar of chocolate
   thanh sôcôla
  • a bar of gold
   thỏi vàng
 • chấn song; then chắn (cửa)
 • vật ngáng; cái ngáng đường (để thu thuế)
 • cồn cát ngầm (ở cửa sông hay hải cảng)
 • vạch ngang (ở trên huy chương)
 • vạch đường kẻ
  • there was a bar of red across the western sky
   có một vạch sáng đỏ trên trời về phía tây
 • (âm nhạc) gạch nhịp; nhịp
 • (kỹ thuật) thanh, cần
 • (thể dục,thể thao) xà
  • bars
   xà kép
 • (pháp lý) sự kháng biện
 • (pháp lý) vành móng ngựa, toà
  • to be tried at [the]
   bị xử tại toà
  • the bar of public opinion
   toà án dư luận
 • (the bar) nghề luật sư
  • to be called to the bar; to go to the bar
   trở thành luật sư
  • to read for the bar
   học luật (để ra làm luật sư)
 • quầy bán rượu
 • sự trở ngại, sự cản trở (về tinh thần)
ngoại động từ
 • cài, then (cửa)
 • chặn (đường...), ngăn cản
 • vạch đường kẻ
 • cấm, cấm chỉ
 • (từ lóng) ghét, không ưa (một người, một thói quen)
 • (pháp lý) kháng biện
IDIOMS
 • to bar in
  • chặn (cửa) không cho ra
 • to bar out
  • chặn (cửa) không cho vào
giới từ
 • trừ, trừ ra
  • bar unforesner uncumstances
   trừ những trường hợp bất thường
  • bar one
   trừ một
  • bar nome
   không trừ một ai
Related search result for "bar"
Comments and discussion on the word "bar"