Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC), )
ciel
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (số nhiều cieux) trời
  • La voûte du ciel
   vòm trời
  • Ciel nuageux
   trời đầy mây
  • Aide-toi, le ciel t'aidera
   tự giúp mình trời sẽ giúp cho
 • (số nhiều ciels) tán che (trên giường nằm)
 • (số nhiều ciels) trần (hầm mỏ)
  • à ciel ouvert
   lộ thiên
  • bleu de ciel; bleu ciel
   màu da trời
  • enfants du ciel
   những người ưu việt
  • entre ciel et terre
   giữa khoảng không
  • élever jusqu'au ciel
   khen ngợi, cho lên mây
  • être ravi au troisième (septième) ciel
   sướng như ở cõi cực lạc
  • feu du ciel
   xem feu
  • fils du ciel
   thiên tử
  • remuer ciel et terre
   xem remuer
  • sous le ciel
   ở đời này
  • tomber du ciel
   trên trời rơi xuống
  • voir les cieux ouverts
   sung sướng như được lên trời
thán từ
 • trời! trời ơi!
Related search result for "ciel"
Comments and discussion on the word "ciel"