Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
attend
/ə'tend/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dự, có mặt
  • to attend a meeting
   dự một cuộc họp
 • chăm sóc, phục vụ, phục dịch
  • to attend a patient
   chăm sóc người bệnh
 • đi theo, đi kèm, theo hầu, hộ tống
  • to attend somebody to the air-port
   đi theo ai ra sân bay
  • success attends hard work
   thành công kèm theo sự làm việc tích cực; làm việc tích cực đem lại sự thành công
nội động từ
 • (+ at) dự, có mặt
  • to attend at a meeting
   có mặt tại buổi họp
 • ((thường) + to) chú trọng, chăm lo
  • to attend to one's work
   chú trọng đến công việc của mình
  • to attend to the education of one's children
   chăm lo đến việc giáo dục con cái
 • (+ on, upon) chăm sóc, phục vụ, phục dịch
  • to attend on (upon) someone
   chăm sóc ai
Related search result for "attend"
Comments and discussion on the word "attend"