Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
backward
/'bækwəd/
Jump to user comments
tính từ
 • về phía sau, giật lùi
 • chậm tiến, lạc hậu
  • a backward country
   nước lạc hậu
  • a backward child
   đứa trẻ chậm tiêu
 • muộn, chậm trễ
  • a backward harvest
   mùa gặt muộn
 • ngần ngại
  • to backward in doing something
   ngần ngại làm việc gì
phó từ
 • về phía sau, lùi
  • to look backward
   nhìn về phía sau; nhìn về quá khứ
  • to walk backward
   đi lùi
  • his work is going backward
   công việc của hắn ta thụt lùi không tiến lên được
 • ngược
  • to stroke the cat backward
   vuốt ngược lông con mèo
Related search result for "backward"
Comments and discussion on the word "backward"