Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bas
Jump to user comments
tính từ
 • thấp, hạ
  • Une maison basse
   nhà thấp
  • Bas prix
   giá hạ
  • Marée basse
   thủy triều xuống
 • cúi xuống
  • La tête basse
   đầu cúi xuống
 • thấp hèn, hèn; tầm thường
  • Âme basse
   tâm hồn thấp hèn
  • Style bas
   lời văn tầm thường
  • Bah, bât
 • au bas mot+ rẻ nhất là, hạ giá nhất là
  • avoir la vue basse
   nhìn thiển cận, không nhìn xa trông rộng
  • avoir l'oreille basse; avoir la tête basse
   xấu hổ, ngượng
  • bas âge
   ít tuổi
  • ce bas monde
   hạ giới, thế gian này
  • Chambre basse
   xem chambre
  • faire main basse sur
   chiếm lấy, chộp lấy
  • messe basse
   buổi lễ không hát
phó từ
 • thấp, nhỏ
  • Arbre coupé bas
   cây chặt thấp
  • Parler bas
   nói nhỏ
  • Voler bas
   bay thấp
  • à bas!
   đả đảo
  • en bas
   ở dưới
  • en bas de
   ở dưới (của)
  • le malade est bien bas
   người ốm sắp chết
  • mettre bas
   đẻ (loài vật)
  • mettre bas les armes
   hạ vũ khí
  • par en bas
   ở dưới, ở mé dưới
  • plus bas
   ở đoạn sau
  • tomber bien bas
   trụy lạc quá
danh từ giống đực
 • phía dưới, chân, cuối
  • Le bas de la colline
   chân đồi
  • Au bas de la lettre
   cuối thư
  • au bas de
   ở cuối
  • des hauts et des bas
   những nỗi thăng trầm
  • le bas de l'eau
   (hàng hải) triều xuống
danh từ giống đực
 • đất dài
  • bas de laine
   ống tiền
Related search result for "bas"
Comments and discussion on the word "bas"