Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
base
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • gốc, đáy, chân, nền
  • La base du coeur
   đáy tim
  • La base d'un triangle
   đáy tam giác
  • Un médicament à base de mercure
   một vị thuốc mà chất nền là thủy ngân
  • La base d'une colonne
   chân cột
 • căn cứ
  • Bases militaires
   căn cứ quân sự
 • (hóa học) bazơ
 • (toán học) cơ số
 • (ngôn ngữ học) thân từ
 • nền tảng, cơ sở
  • Poser les bases d'une science
   đặt cơ sở cho một khoa học
  • Sur la base de
   trên cơ sở
  • carré par la base; carré de base
   cương trực
Related search result for "base"
Comments and discussion on the word "base"